Nieuws

Dankzij een nieuwe Europese subsidie van ruim 700.000 euro kan Avans Hogeschool zich de komende jaren ontwikkelen tot kenniscentrum voor Europese landen die het COSA-project opstarten. In het project COSA (Circles of Support and Accountability) worden zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten gere-integreerd in de maatschappij met steun van vrijwilligers en begeleiding en controle van professionals. Samen met Reclassering Nederland heeft Avans dit project succesvol geïntroduceerd in Nederland. De toekenning van de Europese subsidie is deze week bekend gemaakt. Het betreft een cofinanciering vanuit het Daphne III programma om COSA in Europa verder uit te breiden.

De re-integratie van zedendaders in de samenleving is een zeer gevoelig onderwerp. De COSA-benadering  stamt uit Canada, waar erg goede resultaten zijn behaald: veel minder nieuwe slachtoffers en betere re-integratie. In Engeland werden vergelijkbare successen geboekt. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool maakte in 2008 een implementatieplan voor Nederland en brengt het project met Reclassering Nederland sinds 2009 in de praktijk. Het expertisecentrum zorgt daarbij voor opleiding en onderzoek, en maakt de verbinding met het onderwijs op Avans. Reclassering Nederland zorgt voor de uitvoering van cirkels. Inmiddels zijn in Nederland 27 cirkels rondom zedendelinquenten actief in de regio’s Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland. Binnenkort worden ook in Noord Nederland en Midden-Oost Nederland cirkels opgestart, waarmee het project een landelijke dekking krijgt. Sinds 2010 is COSA ook actief in Vlaanderen, daarbij ondersteund met een eerdere subsidie vanuit het Daphne III fonds aan Avans.

Europese interesse

In diverse landen in de Europese Unie is interesse in het opstarten van COSA. Enkele landen, zoals Spanje, Bulgarije en Letland hebben reeds voorbereidingen getroffen. Andere landen zoeken mogelijkheden. Dit is hoopvol, maar herbergt ook risico’s: de COSA-aanpak werkt alleen als deze goed is ingebed in het justitieveld en als de methodiek strak wordt gehanteerd. Dankzij de nieuwe subsidie kan Avans Hogeschool een voortrekkersrol nemen en als kenniscentrum fungeren voor de landen die het project willen invoeren. Het Expertisecentrum Veiligheid wordt het zenuwcentrum, waarbij Europese landen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning rondom de invoering van COSA. Het Expertisecentrum wordt daarbij ondersteund door de Engelse organisatie Circles UK, Reclassering Nederland en de CEP, de Europese koepelorganisatie voor de reclassering.

Daphne III

‘Circles 4 EU’ is de naam waaronder COSA verder wordt uitgerold in de Europese Unie. Het lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool is penvoerder voor dit project. De subsidie van de EU bedraagt maximaal 79,32 procent van de totale kosten, in dit geval ruim 700.000 euro subsidie. Het resterende deel van de kosten dragen de partners samen bij. Het betreft een zeer omvangrijk project voor de duur van twee jaar. 
In het project staan de komende 2 jaar 3 zaken centraal. Allereerst is dat het stroomlijnen van principes, waarden, standaarden en processen om tot Europese samenhang te komen. Ten tweede komt er een concrete start van COSA-cirkels in Spanje, Letland en Bulgarije wordt ondersteund. Daarbij kijken 3 andere Europese landen (Frankrijk, Ierland en Hongarije) over de schouder van deze landen mee naar deze implementatie en zij gaan adaptatiestudies verrichten voor hun toekomstige COSA-projecten. Ten derde komt er een onderzoeksgroep om het onderzoek te coördineren en een gezamenlijke database in te richten.